• 

    یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار

    27
    12
    1394

    اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می آورد.پس نوروزت مبارک که سالت را سرشار از عشق کند.