• 

  فواید ورزش صبحگاهی و اثرات مفید آن بر زندگی

  ورزش صبحگاهی در شروع فعالیت آموزشی مدارس می تواند عـامل مهمی در ایجـاد نشاط و شـادابی وتأمین سـلامت جسم و روح دانش آموزان باشد.

  این برنامه با توجه به ویژگیهایی خاص آن در ۳ بخش گـرم کردن ، پیـاده کـردن هـدف و بازگشت به حـالت اولیه طـراحی می گردد ، انجام این برنامه در ابتـدا بـا افـزایش تـدریجی ضربـان قلب توأم است که به آستانه تحریک برای افزایش استقامت عمومی می رسد و سرانجام به حالت اولیه بر می گردد .
  اجرای ورزش صبحگاهی بطور منظم و روزانه می تواند نقش بسیار مهمی درکسب آمادگی جسمانی ، روانی و نشاط و شـادابی دانش آموزان داشته باشد . انجام فعالیتهای مداوم اثرات مثبتی بر بافت استخوانی دارد . یافتـه های پژوهشی بیـان داشته اند که ورزش در رشد طـولی استخـوان ونیز آرایش سلولهـای استخـوانی تـأثیر بسیار نـاچیزی دارد ، امـا تأثیر فعـالیتهای ورزشی در افزایش تراکم و رشد عرضی استخوان با افزایش مواد معـدنی در آن تـأیید شده است و بـی تحـرکی و حـذف فشار مکانیکی از
  استخوان ها باعث کاهش مواد معدنی و کاهش استحکام آنها می شود .
  مرحله زوال استخوانی دردختران ، پس از سن ۱۱ تا ۱۴ سالگی شروع می شود بنابراین دوران پیش از بلوغ مرحله بسیار مهمی در رشد استخوانی آنهـاست . استحکام استخـوان ها به تراکم مواد معدنی در آنها و نحوه آرایش سلولهای استخوانی بستگی دارد . اجرای برنامه ورزشی روزانه مـوجب ارتقاء سطح آمادگی قلبی عروقی می شود ونیاز به صرف وقـت زیـادی ندارد . درچنین برنـامه ای لازم است که ضربـان قلب تا ۱۴۰ بـار در دقیقه افزایش یابد و پنج روز در هفته استمرار یابد .

  یک برنامه تمرینی مشتمل بر سه نوبت انقباضهای ایزومتریکی ۶ ثانیه ای و به مدت ۵ هفته روزانه برعضلات گردن ، اندامها و یـا تنه مـوجب کـاهش ۱۶ تا ۴۲ میلیمتر جیـوه فشار سیستولی و ۲۰ تا ۲۴ میلیمتر جیـوه فشار دیاستولی شـده است . هنـگام ورزش سیستم ترشحی همانند سیستم عصبی ، اثرات مثبتی برواکنش بدن نسبت به هر فعالیت خاص دارد وهماهنگی مکانیسم های مختلف بدن ، ازجمله مکانیسم تولید انرژی برای اجرای فعـالیت کمـک مـی کند . واکنش های سیستم ترشحی بـا تـوجه به متغییرهـای هـر ورزش خـاص و خالتهای فیزیولوژیکی و روانی مختلف تغییر می یابد . رابطه بین سطح انتظار یک فرد و توانایی واقعی او در امر اجرای فعالیت ، روی سطح استرسی که باید تحمل کند اثر می گذارد . فواید مربوط به نـرمشهای روزانه فقط به کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی خـلاصه نمی شود بلکـه تقویت سیستم ایمنی بـدن ، بـالا رفتن سطح بهـداشت روانی ، بهبود کیفیت عمر را بدنبال خواهد داشت . انجام چند حرکت ساده و منظم آن هم در چند دقیقه بدن را درمقابل عوارض جسمی زیادی مصون می دارد . یک برنامه ورزشی مناسب چگونگی تناوب وتکرار تمرینات ، شدت تمرینات و درنهایت مدت اجرای تمرینات را در بر می گیرد :
  ۱) تناوب تمرینات حداقل ۵ روز درهفته
  ۲) شدت تمرینات به قدری که به نفس ، نفس بیفتید . این بدان معناست که تعداد ضربان قلب شما حداقل به ۶۰ درصد حداکثر ضربان قلبتان افزایش یابد .

   ۳) مدت اجرای تمرینات . حداقل تا ۱۰ دقیقه باشد تا برای بدن مفید واقع گردد .

  نرمش مداوم باعث انبساط خاطر وشادابی می شود ، بیشتر افسردگـی هـا درکـودکان در دوران ابتـدایی و درنوجـوانان در دوره راهنمایی ودبیرستان است . این افسردگیها بیشتر زائیده حوادث نـامطلوب زنـدگی است که معمولاً نیـاز به دارو و درمـان ندارند و اگر عوامل ایجـاد کنند ه آن برطرف شوند خود به خود درمان می شوند .
  تمرینات بدنی و ورزش یکی از راههای علاج و تسکین فشارهای روانی است . از آنجـا ئیکه فشارهای روانی می تواند بـاعث بروز خستگی شوند ،تمرینات بدنی موجب بالا رفتن قدرت عضلانی می گردند وخون بیشتری در آنها جریان می یابد و از میزان خستگی و دردهای عضلاتی ناشی از فشارهای روانی می کاهد . هم چنین تمرینات بدنی با افزایش سطح اندرو فین خون مـوجب بالا بردن نشاط و شادابی در افراد می شود. بنـابراین دانـش آموزان قابلیتـهای بیشـتری برای فائق آمدن برمشـکـلات روانی را پیـدا می کنند . دانش آموزانی که اقدام به انجام فعالیت منظم می نمایند هدفمند و امیدوار گشته وتغییرات زیـادی را در اهـداف زندگی خود بوجود می آورند .
  ورزش مهمترین عامل در از بین بردن افسردگیها و یا پیشگیری از بوجود آمدن این نوع بیماریها است. ثـابت شده است که نرمشها ی مداوم روانه موجب کاهش اضطراب ، افسردگی ، تنظیم وتعدیل میزان استرس و حتی تغییرات شخصیتی ( پیدایش دیده مثبت تری نسبت به زندگی ) می شود .