• 

    Vo2 max در ورزش

    مقدار اکسيژني که در اوج تمرينات هوازي در بافت هاي بدن به مصرف مي رسد Vo2 max نام دارد. اين مقدار بر حسب ميلي ليتر در دقيقه به ازاء هر کيلوگرم وزن بدن محاسبه مي شود . ورزشکاران که Vo2 max بالاتري دارند، در تمرینات استقامتی عملکرد بهتری دارند .تحقيقات علمی نیز نشان مي دهند که Vo2 max با فشرده تر کردن و افزایش شدت تمرینات ورزشی قابل افزايش است.

    به خاطر داشته باشید  Vo2 max به شدت تمرینات ورزش بستگی دارد. هرچه شدت ورزش در VO2Max بيشتر مي شود سهم كربوهيدراتها در تامين انرژي افزايش مي يابد به اين معنا كه اگر ورزش با شدت كم انجام شود عمده انرژي از سوختن چربيها حاصل مي شود و به تدريج كه بر شدت ورزش افزوده مي شود سهم كربو هيدراتها در توليد انرژي افزايش مي يابد.
    اوج میزان اکسیداسیون چربی وقتی حاصل می شود که VO2Max تقریبا 45% باشد. در ورزش هایی که VO2Maxآنها بیش از 50% است، اکسیداسیون اسیدهای چرب آزاد کاهش یافته و مصرف کربوهیدراتها افزایش می یابند.