• 

  برنامه بدنسازی عضلات شکم سطح مبتدی

  برنامه بدنسازی عضلات شکم سطح مبتدی

   

   

  ردیف تمرین ست تکرار
  1 کرانچ 2 12-15
  2 کرانچ معکوس 2 12-15
  3 تویست 2 12-20