• 

  محاسبه BMR (میزان کالری مصرفی روزانه)

  BMR مخفف عبارت انگلیسی Basal Metabolic Rate یعنی میزان متابولیسم پایه می باشد. BMR معیاری برای ارزیابی مقدار کالری مورد نیاز بدن می باشد.BMR عددی است که نشان دهنده ی مقدار کالری است که باید روزانه توسط فرد استفاده شود.

  فرمول بدست آوردن bmr یا متابولیسم پایه

  در زنان :  BMR= 655 + [9.6 x Weight(kg) ] + [1.8 x Height(cm) ] – 4.7 x Age 
  در مردان : BMR= 66 + [ 13.7 x Weight(kg) ] + [ 5 x Height(cm) ] –  6.8 x Age

   

  به عنوان مثال:

  1- مرد: 66
  2- وزن 75 کیلو : 1027.5 = (75 × 13.7)
  3- قد 175 سانتی متر : 875 = (175 × 5 )
  4- سن 28 سال : 190.4 = (28 × 6.8 )
  مرحله 1 تا 3 و بعد هم مرحله 4 را از مجموع کم کنید که رویهم می شود (1/ 1778)